PDCA

PDCA Model with Online Marketing

การใช้ PDCA Model กับการทำการตลาดออนไลน์

PDCA Model หรือวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) เป็นวงจรคุณภาพที่พัฒนาโดย ดร.วิลเลียม เอ็ดเวิร์ด เดมมิ่ง (W. Edwards Deming) นักสถิติและที่ปรึกษาคุณภาพชาวอเมริกัน โดยวงจรนี้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่

 • Plan (วางแผน) : กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน กำหนดแนวทางการดำเนินงาน และกำหนดแผนปฏิบัติการ
 • Do (ลงมือทำ) : ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้
 • Check (ตรวจสอบ) : ตรวจสอบและวัดผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่
 • Act (ปรับปรุง) : ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

PDCA Model สามารถนำมาใช้กับการทำการตลาดออนไลน์ได้ โดยแต่ละขั้นตอนจะมีรายละเอียดดังนี้

Plan (วางแผน)

ให้เรากำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการทำการตลาดออนไลน์อย่างชัดเจน โดยเป้าหมายและวัตถุประสงค์ควรสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยรวม นอกจากนี้ ควรวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจ คู่แข่ง และตลาดเป้าหมาย เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม

ตัวอย่างเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการทำการตลาดออนไลน์ เช่น

 • เพิ่มยอดขายสินค้าหรือบริการ
 • เพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์
 • เพิ่มจำนวนผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดีย

Do (ลงมือทำ)

ในขั้นตอนนี้ จำเป็นต้องดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ โดยควรมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ตัวอย่างกิจกรรมการทำการตลาดออนไลน์ เช่น

 • การสร้างและเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย
 • การทำโฆษณาออนไลน์
 • การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

Check (ตรวจสอบ)

ส่วนขั้นตอนนี้ให้เราตรวจสอบและวัดผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องหาสาเหตุและดำเนินการปรับปรุง

ตัวอย่างเครื่องมือวัดผลการทำการตลาดออนไลน์ เช่น

 • ยอดขายสินค้าหรือบริการ
 • การเข้าถึงเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย
 • อัตราการมีส่วนร่วมกับเนื้อหา (Post Engagement)

Act (ปรับปรุง)

สุดท้ายแล้ว เราจะต้องปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยอาจปรับเปลี่ยนแผนหรือแนวทางการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ตัวอย่างแนวทางปรับปรุงการทำการตลาดออนไลน์ เช่น

 • ปรับเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 • ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โฆษณา
 • เพิ่มช่องทางการทำการตลาดออนไลน์

การใช้ PDCA Model กับการทำการตลาดออนไลน์จะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจกรรมการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และ ปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น โดยปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่องค่ะ