PDCA

PDCA Model with Online Marketing การใช้ PDCA Model กับการทำการตลาดออนไลน์ PDCA Model หรือวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) เป็นวงจรคุณภาพที่พัฒนาโดย ดร.วิลเลียม เอ็ดเวิร์ด เดมมิ่ง (W. Edwards Deming) นักสถิติและที่ปรึกษาคุณภาพชาวอเมริกัน โดยวงจรนี้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ Plan (วางแผน) : กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน กำหนดแนวทางการดำเนินงาน …