บริการลงโฆษณาบน LINE ที่มีผู้ใช้งานในไทย มากกว่า 44 ล้านคน  LINE Ads Platform , LINE Today , LINE TV  เพิ่มเพื่อน,ยอดขาย สร้างความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจ