เข้าถึงมากกว่า เห็นได้มากขึ้น, Smart Channel

A powerful advertising solution that delivers more impact and impressions than other ad placements. These ads use advanced targeting and optimization techniques to ensure that they are seen by the right audience at the right time, resulting in higher engagement and conversion rates. With Smart Channel Ads, businesses can boost their online visibility and reach more potential customers, making them an effective tool for driving sales and growing a brand

FLEXIBLE

สื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น , ปรับเปลี่ยนงบโฆษณาให้เหมาะสม และแสดงโฆษณาสูงสุดถึง 31 วัน

Programmatic

ระบบ AI ช่วยกำหนด คัดเลือก Target Audience ให้อย่างเหมาะสม

Premium

โฆษณาโดดเด่นกว่าใคร กับตำแหน่งที่มีคนเห็นมากที่สุด เลือกใช้ได้ทั้งภาพนิ่งและ VDO

สนใจ
ขอข้อมูลเพิ่มเติม